ارتباط با ما

بخشمسئولتلفنفکس 
تلفن گویا 3636030336360302 
دفتر ریاستخانم مروتیان36360300-136360302 
دفتر روابط عمومیآقای عفیفی پور3636030436360304 
حراست 3624816136248161 
مدیریت موسساتآقای شفیعی36360303-345  
مدیریت امور اداریآقای نصیری36241269  
مدیریت امور مالیخانم کابلی36240803  
مدیریت بازاریابی و ارتباطاتخانم زارع36360303   داخلی 341  
خدمات فنی و تخصصیآقای تمدنی نژاد36360323  
اداره امور عمرانآقای شاپوریان36360324  
دبیرخانهخانم مروتیان36360303 داخلی361  
انتظامات36360303داخلی 300  

تماس با ما