ارتباط با ما

بخش مسئول تلفن فکس  
تلفن گویا   36360303 36360302  
دفتر ریاست خانم مروتیان 36360300-1 36360302  
دفتر روابط عمومی آقای عفیفی پور 36360304 36360304  
حراست   36248161 36248161  
مدیریت موسسات آقای شفیعی 36360303-345    
مدیریت امور اداری آقای نصیری 36241269    
مدیریت امور مالی خانم کابلی 36240803    
مدیریت بازاریابی و ارتباطات خانم زارع 36360303   داخلی 341    
خدمات فنی و تخصصی آقای تمدنی نژاد 36360323    
اداره امور عمران آقای تکميل 36360324    
دبیرخانه خانم کريمي 36360303 داخلی361    
انتظامات 36360303 داخلی 300    

تماس با ما