بازاریابی و ارتباطات

1- ارائه خدمات مشاوره در حوزه بازاریابی و تجاری سازی.
2- استفاده از پتانسل‌های موجود در تفاهم نامه‌های منعقد شده.
3- تسهیل و هموارسازی مسیر تجاری سازی با کمک شتابدهنده‌های مستقر در پارک.
4- مذاکره جهت تنظیم تفاهم‌نامه با سازمان‌ها و مراکز صنعتی و تجاری.
5- برنامه‌ریزی برای برگزاری تورهای تخصصی و فناوری.
6- دعوت و برگزاری جلسات با حضور سرمایه گذاران ریسک پذیر و جذب سرمایه به نفع شرکت‌ها.
7- برنامه‌ریزی برای برگزاری و حضور در نمایشگاه‌های تخصصی و عمومی.
8- هماهنگی برای استقرار شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مشاوره ای و بازاریابی به شرکت‌ها و شتاب دهنده‌ها به منظور تسریع در فعالیت شرکت‌ها