خدمات بازاریابی و تجاری سازی

خدمات بازاریابی و تجاری سازی

اگر یک ایده فناورانه بخواهد از مرحله نوزادی به مرحله بلوغ صنعتی و سودآوری برسد، نه تنها باید جنبه‌های علمی و مهندسی در نظر گرفته شوند؛ بلکه به همان میزان و همزمان باید جنبه‌های کسب و کاری و اقتصادی آن نیز پیگیری گردد. تجاري‌سازي، فرايندي است كه طي آن يك ايده به محصول يا خدمت، سپس توليد صنعتي و ارائه به بازار و در مجموع “خلق ارزش” می‌انجامد. خدمات تجاری‌سازی توسط واحد مدیریت بازاریابی و کارشناسان آن واحد و یا شرکت‌های خدماتی مستقر و با توجه به نیاز هر شرکت ارائه می‌شود. این خدمات عبارتند از:

مشاوره‌های مالی و حسابداری

مشاوره‌های تدوین و اخذ استاندارد

مشاوره‌های بازاریابی و تجاری سازی

مشاوره‌های بازرگانی خارجی و صادرات

حضور در نمایشگاه‌های تخصصی

شبکه‌سازی با سازمان‌های مختلف اجرایی و علمی