تعرفه اجاره سالن ها در سال 1398

فرم تقاضای استفاده از سالن های جلسات پارک علم و فناوری فارس

فرم تقاضای استفاده از سالن