ریاست سازمان

رئیس پارک علم و فناوری فارس

دکتر فرید مُــر

رئیس پارک

36360300 و 36360301


دکترای زمین شناسی اقتصادی

 اداره کلیه امور پارک بر طبق اساسنامه و مصوبات هیئت‌امنا و شورای پارک