انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات
در جهت بهبود عملکرد و گسترش فعالیت های پارک ، کلیه پرسنل این مجموعه علمی ، تحقیقاتی بنا به تعهدات خود موظفند که همکاری های لازم با ارباب رجوعان خود داشته باشند. لذا از شما مراجعه کننده محترم درخواست می گردد که هر گونه شکایتی که منجر به عدم دریافت نتیجه مطلوب از مراجعه خود به پارک علم و فناوری فارس شده است بطور دقیق و با ذکر تاریخ و شخص مراجعه کننده مورد را منعکس نمایید.
پیشاپیش از همکاری شما در رفع نواقص و اشکالات احتمالی ارائه خدمات در مجموعه سپاسگزاریم.

فرم پیشنهادات